Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

Το Έργο, μέσα από τις δράσεις του έχει ως κυριότερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του Κυπριακού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων ανάμεσα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσα από μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη προσέγγιση.

Οι δράσεις του έργου ανταποκρίνονται κατά τρόπο συγκεκριμένο στις διαπιστωμένες ελλείψεις που παρουσιάζουν οι Κυπριακές ΜΜΕ στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου που αφορά τις εργασιακές σχέσεις και που οδηγεί σε καταγγελίες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες εναντίον τους, αλλά και σε δυσάρεστες συνέπειες για τους εργοδοτούμενους και την απασχόληση.

Οι ελλείψεις αυτές είναι τόσο δομικές όσο και λειτουργικές και οφείλονται στο μικρό μέγεθος και οικογενειακό χαρακτήρα των επιχειρήσεων που καθιστά ασύμφορη την απασχόληση εξειδικευμένων λειτουργών ανθρώπινου δυναμικού και εργασιακών σχέσεων, πέραν των δυσκολιών που η παρατεταμένη οικονομική κρίση επιβάλλει. Το Έργο, στην πλέον κατάλληλη χρονική συγκυρία, αποσκοπεί στην αποτελεσματική κάλυψη του κενού που παρατηρείται μεταξύ της ανάγκης εφαρμογής ενός πολύπλοκου νομοθετικού εργασιακού πλαισίου και της αδυναμίας των κυπριακών ΜΜΕ να το πράξουν.

Ο στόχος του Έργου επιτυγχάνεται μέσα από την εκπόνηση συγκεκριμένων δράσεων που εντάσσονται μέσα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και μια ολιστική προσέγγιση. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν:

  1. Διεξαγωγή έρευνας ανάμεσα σε 800 ΜΜΕ που θα καταγράφει τις ανάγκες και ελλείψεις τους στην κατανόηση και εφαρμογή του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου που αφορά τις εργασιακές σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τον Μάρτιο του 2013 (αποφάσεις Eurogroup).
  2. Εκπόνηση εγχειριδίων για σημαντικά εργασιακά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή του Κυπριακού Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, κατά τρόπο κατανοητό από τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ.
  3. Εκπόνηση προτύπου πιστοποίησης επιχειρήσεων σε θέματα εργασιακών σχέσεων. Αξιολόγηση και πιστοποίηση επιχειρήσεων στη βάση του προτύπου.
  4. Καταγραφή και προσδιορισμός δεξιοτήτων Λειτουργών Εργασιακών Σχέσεων και ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού.
  5. Εκπαίδευση 100 Λειτουργών Εργασιακών Σχέσεων.
  6. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε MME επιχειρήσεις.
  7. Τελετή βράβευσης επιχειρήσεων και λειτουργών εργασιακών σχέσεων και εκπόνηση απολογιστικής έκθεσης του έργου.