Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Περιλήψεις βασικών εργατικών νομοθεσιών (πλην του Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου). Μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται οι νομοθεσίες που ρυθμίζουν και αφορούν την προστασία της μητρότητας, τις ετήσιες άδειες, την οργάνωση του χρόνου εργασίας, τη λειτουργία των καταστημάτων, την εργασία ορισμένου χρόνου, τη μερική απασχόληση και την προστασία των μισθών.

Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων: ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο για τις πρόνοιες του περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου του 1967 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και σχετική νομολογία.

Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων: ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Παρουσίαση των βασικών εννοιών και επεξήγηση των διαδικασιών που προνοούνται στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες. Παρουσιάζονται επίσης οι βασικές πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων.

Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Παρουσίαση των βασικών προνοιών του Κυπριακού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Επεξηγούνται βασικές έννοιες, κριτήρια και ο τρόπος καθορισμού των διαφόρων παροχών, βοηθημάτων, επιδομάτων και συντάξεων.

Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρουσίαση των βασικών προνοιών των κυριότερων νομοθεσιών που αφορούν την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται καλές πρακτικές σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων: ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Οδηγός πραγματεύεται τα ζητήματα ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων στην απασχόληση καθώς και την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας. Συμπεριλαμβάνει δείγμα ολοκληρωμένου κώδικα πρακτικής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων: ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Ανθολογία καλών πρακτικών και πολιτικών στο χώρο της εργασίας, καλών πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της πειθαρχίας στο σύγχρονο χώρο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται δείγμα Πειθαρχικού Κώδικα, δείγμα γραπτής ενημέρωσης εργοδοτούμενου για τους όρους απασχόλησής τού αλλά και παραδείγματα πολιτικών ασθενείας, πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης και πολιτικών αδειών (μητρότητας, ετήσια άδεια, γονική άδεια κλπ).