Μεθοδολογία επιλογής 800 επιχειρήσεων

Η συμπλήρωση 800 ερωτηματολογίων ανάμεσα στις κυπριακές ΜΜΕ για εξακρίβωση των ελλείψεων και αναγκών τους σε θέματα κατανόησης και εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής αποτελεί σημαντικότατο τμήμα του Έργου.

Η κατανομή των 800 ερωτηματολογίων, ανά επαρχία και ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (ΤΟΔ), γίνεται ως κάτωθι:

pinakas-erevna

Η επιλογή και κατάρτιση του πιο πάνω πίνακα έγινε αφού τηρήθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία περιγράφονται πιο κάτω. Στην ουσία, ο πιο πάνω πίνακας αντικατοπτρίζει την αριθμητική και γεωγραφική διασπορά των ΜΜΕ και βασίζεται στα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία.

Για σκοπούς εγκυρότητας του τελικού αποτελέσματος, οι κατευθυντήριες γραμμές που τέθηκαν ως βασικές προϋποθέσεις είναι οι εξής:
1) Δεδομένα – Τα δεδομένα στα οποία θα βασιστεί η διαδικασία διαλογής να είναι έγκυρα, έγκαιρα και αντιπροσωπευτικά
2) Αντιπροσωπευτικότητα – Ο αριθμός των ΜΜΕ ανά ΤΟΔ στις οποίες θα γίνουν συνεντεύξεις να είναι αντιπροσωπευτικοί της διάρθρωσης της Κυπριακής οικονομίας.
3) Γεωγραφική Κάλυψη – Να διασφαλίζεται κατάλληλη γεωγραφική κάλυψη και διασπορά των ΜΜΕ σε όλη την (ελεύθερη) επικράτεια της νήσου.
4) Σχετικότητα με το Αντικείμενο της Έρευνας – Να επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ΜΜΕ και να αποκλείει επιχειρήσεις ή τομείς οικονομικής δραστηριότητας που δεν εμπίπτουν στα πλαίσια που θέτει η έρευνα.

Η άντληση των δεδομένων έγινε από την Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα από τις διαθέσιμες εκδόσεις που αφορούν την Απογραφή Επιχειρήσεων. Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα αφορούσαν το 2011 ενώ οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας καθορίστηκαν με βάση τη 2η Αναθεώρηση του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ακολουθεί και η Στατιστική Υπηρεσία (Παράρτημα Ι).

Λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθοι διαθέσιμοι πίνακες (στοιχεία 2011):
• Αριθμός Επιχειρήσεων κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος”
• Απασχόληση σε Επιχειρήσεις κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος”
• Αριθμός Υποστατικών κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Επαρχία”
• Αριθμός Υποστατικών κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Δήμο / Κοινότητα.

Από τους πιο πάνω πίνακες αποφασίστηκε όπως αξιοποιηθεί ο Αριθμός Υποστατικών κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Επαρχία (Παράρτημα ΙΙ) παρά ο Αριθμός Επιχειρήσεων κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος. Η έδρα μιας επιχείρησης δεν είναι απόλυτα ενδεικτική των δραστηριοτήτων της, καθότι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται με τον τουρισμό μπορεί να έχει έδρα την Λευκωσία αλλά να διαθέτει αριθμό υποστατικών στις παράλιες πόλεις. Ως εκ τούτου, η διασπορά των υποστατικών βοηθά στο σχηματισμό πιο ολοκληρωμένης εικόνας για τη γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, πολλές εκ των οποίων δραστηριοποιούνται σε πέραν της μιας επαρχίας.

Δεν συμπεριλήφθηκαν οι εξής τομείς οικονομικής δραστηριότητας (NACE) με το ακόλουθο σκεπτικό:
• Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία – Δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες απογραφής επιχειρήσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας (Κωδ. Α)
• Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση – Δεν αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις (Κωδ. Ο)
• Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών, Μη Διαφοροποιημένες Δραστηριότητες Νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή Αγαθών και Υπηρεσιών για Ιδία Χρήση – Δεν αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις (Κωδ. Τ)
• U. Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων – Αφορά μόνο μια επιχείρηση σε όλη την Κύπρο και είναι στατιστικά ασήμαντη (πρόκειται για τη UNICEF) (Κωδ. U)

Με βάση τα πιο πάνω καταρτίστηκε ο πιο πάνω Πίνακας Κατανομή συνεντεύξεων κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας και Επαρχία στον οποίο καταγράφεται ο αριθμός των συνεντεύξεων που πρέπει να γίνουν ανά ΤΟΔ, ως ποσοστό των υποστατικών επί του συνόλου.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον πιο πάνω τελικό πίνακα κατανομής των συνεντεύξεων, στον κλάδο των Κατασκευών αναλογούν 109 ερωτηματολόγια από τα 800. Αυτά τα 109 κατανέμονται αναλογικά ανά επαρχία σύμφωνα με την υφιστάμενη κατανομή των υποστατικών εντός του κλάδου των Κατασκευών (Παράρτημα ΙΙ). Έτσι, επειδή τα 3145 από τα 9591 υποστατικά βρίσκονται στην επαρχία Λευκωσίας (32.8%), τα 36 από τα 109 ερωτηματολόγια θα αφορούν τη συγκεκριμένη επαρχία.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως οι μικρές διαφορές (1 ερωτηματολόγιο) που διαπιστώνει κάποιος μεταξύ του συνόλου των ερωτηματολογίων των δυο πινάκων αφορά την αυτόματη στρογγυλοποίηση των αριθμών χωρίς δυαδικά ψηφία αλλά πρόκειται για στατιστικά ασήμαντο.

Τέλος, σημειώνουμε πως έχουν συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς και οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 249 εργοδοτούμενους (που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ) διότι αποτελούν απειροελάχιστο ποσοστό επί του συνόλου με ποσοστό 0.001% σύμφωνα με τον πίνακα Απασχόληση σε Επιχειρήσεις κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος (Παράρτημα ΙΙΙ) στις οποίες μάλιστα συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιοι και ημιδημόσιοι οργανισμοί.