Συνάντηση SLRNetwork 7 03/12/2019

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Ζήνων Κιτιεύς

Πρόγραμμα Συνάντησης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Αδήλωτη Εργασία

Υπηρεσία Επιθεωρήσεων

Κύριος Άντης Αποστόλου
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων