Συνάντηση SLRNetwork 3 12/12/2017

Hilton Park, Ledra B

Απόφαση ΔΕΔ, Υπόθεση Σεξουαλικής Παρενόχλησης, Αρ. Αίτησης 298/10, Απόφαση 17/02/17
Εισηγητής: κ. Πολύβιος Πολυβίου
Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής, ΟΕΒ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η αρχή της αναλογικότητας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Τζιοβάνη
Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής, ΟΕΒ

Αδήλωτη Εργασία
Ο Περί Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2017
Εισηγητής: κ. Άντης Αποστόλου
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Τρίτη Συνάντηση Δικτύου Επαγγελματιών
Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ακόμη μια επιτυχημένη συνάντηση πρόσθεσε στο ιστορικό του το Δίκτυο Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων (ΕΣ) και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), στις 12 Δεκεμβρίου, 2017.

Το Δίκτυο συστάθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις» και σήμερα απαριθμεί πέραν των 280 μελών.

Κατά το πρώτο μέρος της συνάντησης, ο κ. Πολύβιος Πολυβίου, Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ, παρουσίασε και ανέλυσε πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) αναφορικά με καταγγελία που υποβλήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση.

Στην παρουσίαση, ο κ. Πολυβίου επεξήγησε το νομοθετικό πλαίσιο και στη συνέχεια ανέλυσε τις νομικές πτυχές της υπόθεσης και την απόφαση του Δικαστηρίου.

Ακολούθως, ο κ. Θεόδωρος Τζιοβάνη, επίσης Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ, παρουσίασε απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου σχετική με την νομοθεσία περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η παρουσίαση αφορούσε την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, με ειδική αναφορά σε συγκεκριμένη περίπτωση (case study).

Κατά το δεύτερο μέρος της συνάντησης, παρουσιάστηκε η Σύσταση και Λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον κ. Άντη Αποστόλου, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

Η όλη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις ευχαριστίες της ΟΕΒ προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την στήριξη της προσπάθειας, επισημαίνοντας παράλληλα την σημασία που το Υπουργείο αποδίδει στην διασφάλιση ενός υγειούς εργασιακού περιβάλλοντος στις Κυπριακές επιχειρήσεις.