Περιγραφή Έργου & Σκοπός Συνεργασίας

Το Έργο μέσα από τις δράσεις του έχει ως κυριότερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του Κυπριακού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων ανάμεσα στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσα από μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη προσέγγιση. Η εκπαίδευση διάρκειας 40 ωρών, στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσα από την διεύρυνση και εμβάθυνση του νομικού και θεσμικού πλαισίου στο οποίο είναι ήδη καταρτισμένοι, αλλά και στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους.

Ποιους Αφορά

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να διευρύνει και να αναβαθμίσει το επίπεδο κατάρτισης των Λειτουργών Εργασιακών Σχέσεων και απευθύνεται προς υφιστάμενους λειτουργούς και κατάλληλα προσοντούχους επαγγελματίες και στελέχη του ευρύτερου κλάδου εργασιακών σχέσεων και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Νοείται πως οι εκπαιδευόμενοι ήδη κατέχουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες Λειτουργών Εργασιακών Σχέσεων.

Ημερομηνίες: 4, 5, 11, 12 και 18 Οκτωβρίου, 2016
Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 17:30
Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
Αίθουσα: Κερύνεια

Με την αναγνώριση και την υποστήριξη του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης θα προσυπογράφονται και από
την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Αναγνωρισμένο πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης ή Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τριετή τουλάχιστον ενασχόληση σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή Εργασιακών Σχέσεων. Δεν αποκλείονται Γενικοί Διευθυντές με τρίχρονη εμπειρία.

Επιλογή δικαιούχων: Για την επιλογή των επωφελούμενων εκπαιδευομένων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανεπτυγμένων Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων (ΛΕΣ)

1η Μέρα – 04/10/2016 – Επισκόπηση Βασικής Εργατικής Νομοθεσίας – Α’ Μέρος
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Τερματισμός της Απασχόλησης A’
• Λόγοι νόμιμης απόλυσης
• Λόγοι απόλυσης που ουδέποτε συνιστούν νόμιμους λόγους απόλυσης
• Εξαναγκασμός σε παραίτηση / οικειοθελής αποχώρηση
• Διαχείριση περιστατικών ασθενείας – πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας
2
Τερματισμός της Απασχόλησης Β’
• Πλεονασμός και προϋποθέσεις πληρωμής από το Τ.Π.Π.
• Δικαιώματα απολυμένων
• Υπολογισμός περιόδου απασχόλησης
3
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
• Βασική νομοθεσία και κανονισμοί
• Ευθύνες εργοδότη
4
Ισότητα στην Απασχόληση και Εργασία
• Ίση αμοιβή
• Ίση μεταχείριση
• Καταπολέμηση διακρίσεων


2η Μέρα – 05/10/2016 – Επισκόπηση Βασικής Εργατικής Νομοθεσίας – Β’ Μέρος
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Ενημέρωση του εργοδοτούμενου για τους όρους απασχόλησής του
2
Μεταβίβαση Επιχειρήσεων
3
Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας και άλλες παρεμφερείς με το χρόνο απασχόλησης νομοθεσίες και διατάγματα
4
Ετήσιες Άδειες
5
Γονική Άδεια & Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας
6
Προστασία της μητρότητας
• Πρόσφατες τροποποιήσεις
7
Προστασία των μισθών
8
Διαμόρφωση εργασιακών πολιτικών


3η Μέρα – 11/10/2016 – Εφαρμογή πειθαρχικών διαδικασιών – Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Μέρος Α’
• Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρας (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001
• Ορισμοί, ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής
• Αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υποχρεώσεις εργοδότη
• Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
2
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Μέρος Β’
• Συλλογή, διατήρηση, κοινοποίηση, ανακοίνωση και διάθεση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους
• Επεξεργασία ευαίσθητων και βιομετρικών δεδομένων
• Ηλεκτρονικά μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου
• Προσωπικά δεδομένα και διαδικασίες πρόσληψης
• Κυρώσεις
3
Σχεδιασμός και εισαγωγή Πειθαρχικού Κώδικα
• Βασικά μέρη και πρόνοιες
• Διαδικασία εξέτασης πειθαρχικών παραπτωμάτων
• Προσομοίωση πειθαρχικής διαδικασίας
4
Σχεδιασμός και εισαγωγή Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης Α’
• Νόµος Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση
• Βασικά μέρη του Κώδικα
5
Σχεδιασμός και εισαγωγή Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης Β’
• Νομολογία – Ομαδική Εργασία
• Προσομοίωση διαδικασίας διερεύνησης παραπόνου για σεξουαλική παρενόχληση


4η Μέρα – 12/10/2016 – Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και Ανώτατο Δικαστήριο
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
• Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
• Παρουσίαση επιλεγμένων αποφάσεων
Ανώτατο Δικαστήριο
• Το Ανώτατο Δικαστήριο
• Παρουσίαση επιλεγμένων αποφάσεων
2
Μελέτη αποφάσεων Δικαστηρίου
• Ομαδική εργασία
3
Προσομοίωση δίκης στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
4
Ερωτήσεις / Συζήτηση


5η Μέρα – 18/10/2016 – Δεξιότητες παρουσιάσεων – Επανάληψη και εξέταση
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Τεχνικές παρουσιάσεων και πηγές πληροφοριών
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσιάσεων
• Πηγές πληροφοριών
• Κατανόηση πληροφοριών
• Ομαδικές ασκήσεις
2
Επανάληψη ύλης
3
Εξέταση και Αξιολόγηση Προγράμματος