1η Μέρα – 03/06/2014 – Το Κυπριακό Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Το Κυπριακό σύστημα εργασιακών σχέσεων
• Ιστορική αναδρομή
• Υφιστάμενο σύστημα
• Διασφάλιση δικαιώματος οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης (γενικά)
• Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων
• Κοινωνικός διάλογος
2
Μεσολάβηση σε εργατικές διαφορές
• Διαδικασία
• Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων
• Διαδικασία επίλυσης διαφορών στις ουσιώδεις υπηρεσίες

3
Επιθεώρηση εργατικής νομοθεσίας
• Δικαιώματα / εξουσίες επιθεωρητών
• Πάταξη παράνομης / αδήλωτης εργασίας
• Ποινικές διώξεις – ποινές
• Υποβολή παραπόνων
• Μεικτά κλιμάκια
• Εργατικές διαφορές με πολίτες τρίτων χωρών
4
Διεθνής διάσταση εργατικών σχέσεων
• Ευρωπαϊκή Ένωση
• Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)


2η Μέρα – 05/06/2014 – Αγορά Εργασίας και Απασχόληση / Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Αγορά εργασίας
• Πολιτική απασχόλησης
• Κατάσταση αγοράς εργασίας
• Αναζήτηση προσωπικού

2
Απασχόληση πολιτών άλλων χωρών
• Απασχόληση ευρωπαίων πολιτών
• Ρυθμιζόμενα επαγγέλματα/ αναγνώριση προσόντων
• Απασχόληση μη Ευρωπαίων πολιτών
• Κριτήρια απασχόλησης
• Όροι και συνθήκες απασχόλησης
• Υποβολή αιτήσεων εργοδοτών
• Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων
• Εργατικές διαφορές
• Απασχόληση φοιτητών τρίτων χωρών
• Απασχόληση αιτητών ασύλου
3
Συνδικαλιστικές ελευθερίες
• Περί συντεχνιών νόμος
• Αναγνώριση συνδικαλιστικής οργάνωσης
• Συλλογικές Συμβάσεις: Βασικά στοιχεία και πρόνοιες

4
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
• ETUC
• ITUC
5
Εργοδοτικές Οργανώσεις
• IOE
• Europe Business
• UEAPME
• CEEP


3η Μέρα – 12/06/2014 – Η Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία / Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών – Ανώτατο Δικαστήριο Ε.Ε/ Πειθαρχία
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Η περί κοινωνικών ασφαλίσεων νομοθεσία
• Βασικές αρχές του σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων
• Ανάλυση βασικών διατάξεων της νομοθεσίας κοινωνικών ασφαλίσεων
• Χρήση βασικών εντύπων του τμήματος κοινωνικών ασφαλίσεων
2
Η περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία
• Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων
• Σχέδιο σύνταξης
• Παροχές ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων

3
Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
• Η δομή, ο ρόλος, η σύνθεση, η νομολογία, η δικαιοδοσία
• Σχέσεις με το Ανώτατο Δικαστήριο και με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4
Ανθολογία βασικών αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5
Πειθαρχία και διαχείριση παραπόνων στην επιχείρηση


4η Μέρα – 17/06/2014 – Βασική Εργατική Νομοθεσία
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Τερματισμός της Απασχόλησης
• Εισαγωγή – Λόγοι νόμιμης απόλυσης
• Λόγοι απόλυσης που ουδέποτε συνιστούν νόμιμους λόγους απόλυσης
• Εξαναγκασμός σε παραίτηση / οικειοθελής αποχώρηση

2
Πλεονασμός
• Προϋποθέσεις πληρωμής από το ταμείο πλεονάζοντος προσωπικού (Τ.Π.Π.)
• Μείωση του ποσού πληρωμής από το Τ.Π.Π.
• Ακύρωση του Δικαιώματος πληρωμής από το Τ.Π.Π.
3
Δικαιώματα Απολυμένων
• Προτεραιότητα πρόσληψης απολυθέντων λόγω πλεονασμού
• Προειδοποίηση
• Δικαίωμα σε αποζημίωση
• Δικαίωμα σε επαναπρόσληψη
4
Υπολογισμός περιόδου απασχόλησης
• Υπολογισμός της απασχόλησης
• Το συνεχές της απασχόλησης
• Αποφάσεις δικαστηρίου εργατικών διαφορών


5η Μέρα – 19/06/2014 – Βασική Εργατική Νομοθεσία
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Ομαδικές Απολύσεις2
Μεταβίβαση Επιχειρήσεων
3
Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας και άλλες παρεμφερείς με το χρόνο απασχόλησης νομοθεσίες και διατάγματα
4
Ετήσιες Άδειες
5
Γονική Άδεια
6
Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας
7
Προστασία της μητρότητας
8
Προστασία των μισθών
9
Κατώτατος μισθός
10
Ενημέρωση εργοδοτούμενου για τους όρους απασχόλησης


6η Μέρα – 24/06/2014 – Βασική Εργατική Νομοθεσία
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
• Ενημέρωση και διαβούλευση με εργοδοτούμενους


2
• Εργασία μερικής απασχόλησης
• Εργασία ορισμένου χρόνου
3
• Λειτουργία καταστημάτων
Ειδικές Εργατικές Νομοθεσίες
• Προστασία των Νέων κατά την απασχόληση
• Απασχόληση ξενοδοχοϋπαλλήλων
• Απασχόληση υπαλλήλων κέντρων αναψυχής
• Ασφάλιση ευθύνης εργοδότη
4
• Ισότητα στην απασχόληση και εργασία
• Ίση αμοιβή
• Ίση μεταχείρηση
• Καταπολέμηση διακρίσεων
5
• Προβολή Φιλμ
• Αντιμετώπιση σεξουαλικής παρενόχλησης


7η Μέρα – 26/06/2014 – Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Νομοθεσία ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας
• Το νομοθετικό πλαίσιο Α&Υ – Η λογική και η αναγκαιότητα – Η ηθική υποχρέωση και η επιχειρηματική ανάγκη μέσα από τα νομοθετήματα
• Τι προβλέπει η Κυπριακή Νομοθεσία (Ν.89/96 και ΚΔΠ 173 και 174/2002) και τα πρότυπα Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ)
• Τα άμεσα και έμμεσα οφέλη – Πηγές της νομοθεσίας – Οι βασικές αρχές του νομοθετικού πλαισίου – Οι κατηγορίες «Α&Υ, ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ»

2
Νομοθεσία ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας
• Ανάλυση των νομικών απαιτήσεων – Αρχή της ευθύνης του εργοδότη – Υποχρεώσεις εργοδοτών, εργοδοτουμένων, αυτοεργοδοτουμένων, προμηθευτών, εργολάβων – Το γράμμα και το πνεύμα του νόμου – Νομολογία
• Νόμοι και Κανονισμοί
• Οι βασικοί περί Α&Υ Νόμοι 89(Ι) με τις τροποποιήσεις 1996-2011, 41(Ι)/2003, 107(Ι)/2008, 120(Ι)/2009, 28(Ι)/2010
3
Οι βασικοί περί Α&Υ Κανονισμοί (ΚΔΠ)
• 173 & 174/2002 – Περί Διαχείρισης θεμάτων Α&Υ – Περί ελάχιστων προδιαγραφών Α&Υ
4
Οι βασικοί περί Α&Υ Κανονισμοί (ΚΔΠ)
• 172/2002 – Για προσωρινά και κινητά εργοτάξια
5
Οι ειδικότεροι περί Α&Υ Κανονισμοί (ΚΔΠ) (Ενδεικτικά)
• 134/1997 – Περί Επιτροπών Ασφάλειας
• 212/2000 – Οι περί ελάχιστων προδιαγραφών για τη Σήμανση Α&ΥΕ Κανονισμοί
• 455/2001 – Οι περί Α&ΥΕ Κανονισμοί κατά την Εργασία με Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
• 470/2001 – Οι περί Α&ΥΕ Κανονισμοί για τη χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας
• 317/2006 – Οι περί Α&ΥΕ Κανονισμοί για την Προστασία από το Θόρυβο
• 198/2009 – Οι περί Α&ΥΕ Κανονισμοί για τις Πρώτες Βοήθειες
• 530/2007 – Οι περί Α&ΥΕ Κανονισμοί για τη Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών268/2001
• Έκθεση σε Χημικούς παράγοντες
• Πρόγραμμα Υγείας εργοδοτουμένων – Ιατρικός φάκελος – Ιατρικές εξετάσεις – Ιατρικό απόρρητο και προσωπικά δεδομένα – Όρια έκθεσης


8η Μέρα – 01/07/2014 – Βελτίωση Διαπροσωπικών Ικανοτήτων και Ικανοτήτων Διαπραγμάτευσης και Επίλυσης Διαφορών
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Εισαγωγή των 7 προσωπικοτήτων που υπάρχουν στον Οργανισμό
• Παρουσίαση: Οι 7 προσωπικότητες
• Πρακτική Άσκηση


2
Διαχείριση και Ενθάρρυνση των 7 προσωπικοτήτων που υπάρχουν στον Οργανισμό – Σύστημα Κινήτρων (Motivational Value System)
• Παρουσίαση των διαφορετικών μεθόδων Ενεργοποίησης και Ενθάρρυνσης
• Πρακτική Άσκηση
3
Αρνητικές τακτικές διαχείρισης του προσωπικού
• Άσκηση: Δυνατά και Αδύνατα σημεία
4
Επαγγελματικές Ικανότητες και Συμπεριφορές που απαιτούνται
• Παρουσίαση: Οι απαραίτητες ικανότητες και συμπεριφορές που πρέπει να κατέχει η Διευθυντική Ομάδα
5
Βελτίωση ικανοτήτων διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών
• Ο Αποτελεσματικός Διαπραγματευτής
• Το στάδιο της προετοιμασίας
• Το στάδιο των συζητήσεων
• Το στάδιο των προτεινόμενων προτάσεων / προσφορών
• Το στάδιο των διαπραγματεύσεων / «παζάρι»
• Το Στάδιο του Κλεισίματος
• Πρόληψη για αποφυγή Διαφορών / Κρίσεων
6
Πρακτική Άσκηση
Εντοπισμός δράσεων που πρέπει να υιοθετηθούν για την ενεργοποίηση του προσωπικού κάτω από συνθήκες πίεσης / σύγκρουσης με βάση τα 7 μοντέλα προσωπικότητας


9η Μέρα – 03/07/2014 – Πρακτική Άσκηση/ Ομαδική Εργασία
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Ομαδική Εργασία – Προσομοίωση
• Σενάρια και Προεργασία
Οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες. Στην κάθε ομάδα θα δοθεί σενάριο από πραγματικές υποθέσεις που έχουν προσαχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου ή της μεσολαβητικής υπηρεσίας του ΥΕΚΑ. Θα υποβληθεί αριθμός ερωτήσεων για να ετοιμαστούν απαντήσεις/ τοποθετήσεις.


2
Ομαδική Εργασία – Προσομοίωση
• Παρουσίαση εργασιών
Η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στους υπόλοιπους συμμετέχοντες τα συμπεράσματά της και θα διεξαχθεί συζήτηση και σύγκριση με τις πραγματικές αποφάσεις του Δικαστηρίου ή του ΥΕΚΑ.
3
Ομαδική Εργασία – Προσομοίωση
• Προσομοίωση διαπραγμάτευσης/ μεσολάβησης
Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δύο ομάδες και στην μια ομάδα θα αναλάβει επικεφαλής στέλεχος συντεχνίας και στην άλλη ομάδα στέλεχος της ΟΕΒ. Θα ετοιμάσουν και θα υποβάλουν εκατέρωθεν αιτήματα για ανανέωση συλλογικής σύμβασης και θα υποβληθούν στο ΥΕΚΑ για να προβεί σε μεσολάβηση. Μεσολαβητής θα είναι στέλεχος του ΥΕΚΑ.


10η Μέρα – 08/07/2014 – Επανάληψη/ Γραπτή εξέταση
Α/Α
Θεματολόγιο
Αρχείο Παρουσίασης (pdf)
1
Ομαδική Εργασία – Προσομοίωση
• Επανάληψη διδακτέας ύλης
2
Εξέταση και Αξιολόγηση
• Γραπτή εξέταση