Συνάντηση SLRNetwork 12 09/11/2022

Ξενοδοχείο Hilton

Πρόγραμμα Συνάντησης

Μετάβαση στην κβαντική οικονομία – Παρουσίαση
Μετάβαση στην κβαντική οικονομία – Μελέτη
Κύριος Πέτρος Κατσιμάρδος, Senior Consultant Strategy & Policy Development, BK Plus Europe
Κύριος Γιώργος Κωσταράς, Senior Consultant Business Transformation and Innovation, BK Plus Europe

Η παρουσίαση θα αναδείξει τις εξελίξεις και τάσεις στο πεδίο της κβαντικής τεχνολογίας καθώς και τις αναμενόμενες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Βασικό πυλώνα της παρουσίασης θα αποτελέσουν οι μελλοντικές ευκαιρίες και προκλήσεις για τις Κυπριακές επιχειρήσεις μέσω της εξοικείωσης τους με την κβαντική τεχνολογία, η ανάγκη ένταξης της στα επιχειρησιακά τους μοντέλα καθώς και πρακτικά βήματα για την εισαγωγή δεξιοτήτων και κουλτούρας που θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις “quantum ready and skilled”

Ψηφιακή πύλη «Ερμής»
Κύριος Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Η ψηφιακή πύλη «Ερμής» τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιουλίου 2021 και σε αυτή εντάσσονται σταδιακά όλα τα Σχέδια και Συστήματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Στόχος είναι να παρέχει εύκολη πρόσβαση, ορθή ενημέρωση και αυξημένη ταχύτητα ανταπόκρισης ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά και έγκαιρα όλους τους συνεργάτες της ΑνΑΔ.


Η κβαντική επιστήμη και τα τεχνολογικά άλματα που συνεπάγεται η πρόοδος και διάδοσή της αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην οικονομία και τον κόσμο της εργασίας. Οι τάσεις, οι προοπτικές και οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις από την μετάβαση στην κβαντική οικονομία αποτέλεσαν αντικείμενο καινοτόμου και εξειδικευμένης μελέτης που εκπόνησε συμβουλευτικός οίκος για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Τα κυριότερα πορίσματα και συμπεράσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στην δωδέκατη συνάντηση Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (SLRNetwork) που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Τόσο η συνάντηση όσο και η μελέτη αποτελούν ενέργειες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

Οι κύριοι Πέτρος Κατσιμάρδος και Γιώργος Κωσταράς, ανώτερα στελέχη της BK Plus Europe, ανέπτυξαν στην παρουσίασή τους τις εξελίξεις και τάσεις στο πεδίο της κβαντικής τεχνολογίας, καθώς και τις αναμενόμενες επιπτώσεις για την τεχνολογία, τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Κυριότερα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας αυτής, όταν ωριμάσει και διαδοθεί σε μεγάλη κλίμακα στα επόμενα χρόνια, είναι η γεωμετρική αύξηση στην επεξεργαστική ισχύ των Η/Υ και οι τεράστιες βελτιώσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας. Στόχος της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις προοπτικές της τεχνολογίας αυτής και για την ανάγκη ανάπτυξης των κατάλληλων δεξιοτήτων και επιχειρησιακής κουλτούρας.

Επίσης, στην συνάντηση του Δικτύου ο κ. Γιάννης Μουρουζίδης, Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) παρουσίασε την πλατφόρμα ‘ΕΡΜΗΣ’ μέσα από την οποία παρέχεται στους χρήστες πρόσβαση, ενημέρωση και αυξημένη ταχύτητα ανταπόκρισης προς τους συνεργάτες της Αρχής.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν πέραν των 140 επαγγελματιών εργασιακών σχέσεων και διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού, ακολούθησε δεξίωση.